لوگوی اتحاد بین المللی SCN8A

 پیمایش در چالش های کودکان آسیب دیده شدید

گردهمایی اختصاصی برای خانواده ها و مراقبان کودکانی که با چالش برانگیزترین اشکال SCN8A روبرو هستند. داستان‌ها را به اشتراک بگذارید، به دنبال پشتیبانی باشید و در مورد درمان‌ها، تحقیقات و استراتژی‌های مقابله‌ای که برای افرادی که در انتهای طیف SCN8A هستند، بینش کسب کنید. با دکتر همر و جامعه جهانی که سفر شما را درک کرده و از آن حمایت می کند، ارتباط برقرار کنید. […]

مایلیم از Neurocrine Biosciences و Praxis Precision Medicines به خاطر حمایتشان از این جلسات که کیفیت زندگی بهتری را برای خانواده ها به ارمغان می آورد و به آنها فرصت هایی برای یادگیری، ارتباط و کمک به درک SCN8A می دهد تشکر کنیم.