لوگوی اتحاد بین المللی SCN8A

مایلیم از Neurocrine Biosciences و Praxis Precision Medicines به خاطر حمایتشان از این جلسات که کیفیت زندگی بهتری را برای خانواده ها به ارمغان می آورد و به آنها فرصت هایی برای یادگیری، ارتباط و کمک به درک SCN8A می دهد تشکر کنیم.