ការព្យាបាលហ្សែនដែលកំពុងកើតមានសម្រាប់ SCN8A និងមើលនៅ n-of-1/nLorem

ចូលរួមជាមួយពួកយើងដើម្បីស្តាប់ពីឪពុកម្តាយ និងអ្នកស្រាវជ្រាវរបស់ SCN8A គឺ Madeleine Oudin និង Chris Burge ដើម្បីស្វែងយល់អំពីប្រភេទផ្សេងៗនៃការព្យាបាលហ្សែនដែលកំពុងលេចឡើង អ្វីដែលនៅក្នុងបំពង់សម្រាប់ SCN8A ហើយស្តាប់អំពីការធ្វើដំណើររបស់ពួកគេដើម្បីស្វែងរកការព្យាបាល ASO សម្រាប់កូនស្រីរបស់ពួកគេ Margot ជាមួយ ក្រុមហ៊ុនថ្មីមួយដែលមានឈ្មោះថា nLorem ។ អ្នកអាចចុះឈ្មោះជាមុន […]

ការព្យាបាលហ្សែនដែលកំពុងកើតមានសម្រាប់ SCN8A និងមើលនៅ n-of-1/nLorem អាន​បន្ថែម "