Олон улсын SCN8A холбооны лого

 Хүчтэй нөлөөлөлд өртсөн хүүхдүүдийн сорилтыг даван туулах нь

SCN8A-ийн хамгийн төвөгтэй хэлбэрүүдтэй тулгарсан хүүхдүүдийн гэр бүл, асран хамгаалагчдад зориулсан тусгай цугларалт. SCN8A спектрийн хамгийн хурц төгсгөлд байгаа хүмүүст тохирсон эмчилгээ, судалгаа, даван туулах стратегийн талаар түүхээ хуваалцаж, дэмжлэг хайж, ойлголт аваарай. Доктор Хаммер болон таны аяллыг ойлгож дэмждэг дэлхийн нийгэмлэгтэй холбогдоорой. […]

Гэр бүлүүдийн амьдралын чанарыг дээшлүүлж, SCN8A-ийн талаар суралцах, холбогдох, ойлгоход хувь нэмрээ оруулах боломжийг олгодог эдгээр уулзалтыг дэмжсэн Neurocrine Biosciences болон Praxis Precision Medicines компанид талархлаа илэрхийлье.